โปรแกรมทัวร์
MOSCOW SAINT PETERSBURG
รหัสทัวร์ : HB-KC911
ชื่อทัวร์ : MOSCOW SAINT PETERSBURG
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 42,888 บาท
วันที่เดินทาง

กันยายน - ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์
  • เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์
  • นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
  • เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
  • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
  • เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAn
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก
  • ถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อค และนีโอคลาสิค
  • ถ่ายรูปแลนด์มาร์คที่ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL)หรือที่รู้จักกันในนามโดมหัวหอม
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ Outlet Village Pulkovo
  • พิเศษ!! ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น