โปรแกรมทัวร์
MOSCOW SAINT PETERSBURG
รหัสทัวร์ : HB-TG811
ชื่อทัวร์ : MOSCOW SAINT PETERSBURG
สายการบิน : การบินไทย
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 58,900 บาท
วันที่เดินทาง

กันยายน - ตุลาคม 2562

รายละเอียดทัวร์
 • เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์
 • นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
 • เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
 • เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAn
 • ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างแรกของเมือง Petersburg ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก
 • ถ่ายรูปกับพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อค และนีโอคลาสิค
 • ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
 • พิเศษ!! ตุ๊กตาแม่ลูกดก matryoshka ท่านละ1 ชิ้น