โปรแกรมทัวร์
ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี เปิดตัวซุปตาร์
รหัสทัวร์ : HB-FD04
ชื่อทัวร์ : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี เปิดตัวซุปตาร์
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
วันที่เดินทาง

มกราคม - เมษายน 2562

รายละเอียดทัวร์

ย่างกุ้ง – สิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – เจดีย์ไจ๊เข้า – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น

เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ – ชเวตาเลียว – เทพทันใจ – พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา

เจดีย์โบตะทาวน์ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก็อต